UP-SKILLING OPERATORS
FOR SUSTAINABLE TOURISM

2021-2-IT01-KA210-VET-000048190

ЦЕЛИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Първа цел

Популяризиране на познанията за принципите на устойчивост, прилагани в туристическия сектор, сред операторите и лицата, вземащи решения, както и на нарастващото им значение по отношение на най-новите пазарни тенденции.

Втора цел

Насърчаване на обмена на добри практики в областта на устойчивия туризъм чрез създаване на европейска мрежа от предприемачи, мениджъри, консултанти и лица, вземащи решения, които ще подкрепят туристическия бизнес и ще увеличат ползите от общите инициативи.

Трета цел

Повишаване на квалификацията на туристическите оператори и даване на възможност за прилагане на нови и устойчиви бизнес модели, които са насочени към екологична устойчивост и съвместимост.

Четвърта цел

Насърчаване на информираността на туристите относно устойчивостта и зачитането на околната среда и територията.

РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПРОЕКТА

1 – ОНЛАЙН РЕСУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ

2 – ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

3 – ОНЛАЙН ОБЩНОСТ ЗА ОПЕРАТОРИ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1.

Предприемачи в областта на туризма: собственици или управители на хотели, които могат да определят инициативите и екологичната политика на своята структура, допринасяйки за политиките на дестинацията, или които могат да имат потенциала да предизвикат промяна.

2.

Консултанти и преподаватели от туристическия сектор: фактическите мултипликатори на иновациите. Те са в привилегировано положение, тъй като обучават оператори и начинаещи предприемачи в областта и имат възможност да повишават осведомеността по тези въпроси, като се има предвид, че този тип информация не е достатъчно застъпена в традиционните учебни програми.

3.

Мениджъри на дестинации: тези, които координират политиките в областта на туризма и териториалния маркетинг и които имат възможност да дадат отражение върху околната среда, като същевременно насърчават икономическото развитие на дестинацията.

4.

Лица, вземащи политически решения: административните ръководители на дестинациите, които могат да определят политиките в областта на туризма и да се намесват в развитието на инфраструктури в подкрепа на устойчивия туризъм, както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на благосъстоянието на гражданите.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

ASTERES SCRL – кооперативно дружество

ASTERES е кооперативно дружество, което има следните цели: насърчаване на компетенциите на гражданите през 21 век и ученето през целия живот чрез създаване на иновативни методики за преподаване и учене; създаване на иновативни учебни способи и събития, предназначени за фирми, предприемачи и професионалисти, учители и обучители; повишаване на осведомеността по международни въпроси; насърчаване на принадлежността към Европейския съюз.

Чрез проектирането и създаването на програми за обучение и образователни ресурси Аsteres цели да насърчи положителното включване на младите и възрастните работници на пазара на труда, осъзнаването на местната идентичност и връзките ѝ с европейското чувство за принадлежност.

Благодарение на участието на спонсори и представители на местната и регионалната власт, Asteres създава иновативни методи за обучение, събития и цифрова среда, насочени към насърчаване на устойчивостта, етичното развитие на бизнеса и балансирания растеж.

www.asteres.it

Senigallia Italy

ВАРХ - Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите

Осигурява подкрепа за частния бизнес и предприемачеството във Варна и свързания с нея регион чрез пряко съдействие за повишаване на квалификацията и необходимите умения на човешките ресурси.

Подпомага членовете и заинтересованите страни по отношение на кредитната информираност на съществуващи и/или потенциални доставчици, клиенти и платци.

Осигурява подкрепа при търсене на работа както за предприемачите, така и за потенциалните служители.

Подпомага своите близо 100 членове при изпълнението и съфинансирането на индивидуални проекти, свързани с развитието на туристическия бизнес в региона.

Членовете на асоциацията получават безплатни консултации и съдействие за официалната категоризация на своите обекти (звезди) или при проблемни случаи/промени в местното законодателство.

Членовете на ВАРХ имат възможност да кандидатстват в номинациите за годишните награди на БХРА (Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация) за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и други.

http://www.varh.org

Varna Bulgaria

Up2You

Up2You помага на хората и компаниите да намалят въздействието си върху околната среда и да сведат емисиите на co₂ до нула, като предлага услуги за доставчици на настаняване, туристически агенции и туроператори, които искат да поемат ангажимент за опазване на околната среда. Up2You стимулира и възнаграждава устойчивото поведение на туристите и туристическите компании чрез механизъм за възнаграждение, който променя навиците на потребителите и революционизира широко разпространените, но неустойчиви индустриални стандарти.

https://www.u2y.io/

Milan Italy

CTL Eurocollege

Ctl Eurocollege е регистриран и одобрен като колеж за висше образование през 1991 г. от Министерството на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър и започва дейността си в Лимасол през 1992 г. Ctl Еurocollege може да посрещне до 600 студенти и в момента в него работят четиридесет и двама преподаватели и служители (на пълен и непълен работен ден) с висока академична квалификация и дългогодишен опит в областта на образованието. В нашия колеж има три основни специалностиизнес, Информатика и Хотелиерство), в които предлагаме магистърска степен по Бизнес администрация, бакалавърски степени, и дипломи.

http://ctleuro.ac.cy/

Lemesos Cyprus

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices